Verbroeder Teamtrainingen

Logo Verbroeder Teamtrainingen-(1)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Verbroeder Teamtrainingen – KvK 78431476 – Vestigingsnr. 000046060251

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VERBROEDER TEAMTRAININGEN

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hieronder vermelde termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

1.2 Verbroeder Teamtrainingen: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Aangehaald als ‘Algemene voorwaarden Verbroeder Teamtrainingen’.

1.3 Opdrachtgever : de wederpartij van Verbroeder Teamtrainingen zowel natuurlijke als rechtspersonen.

1.4 Overeenkomst van opdracht: de schriftelijke Overeenkomst en de mondelinge Overeenkomst die per e-mail door Verbroeder Teamtrainingen is bevestigd aan Opdrachtgever.

1.5 Opdracht: Alle, door Verbroeder Teamtrainingen aangenomen opdrachten.

1.6 Partijen: Verbroeder Teamtrainingen en de wederpartij.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Verbroeder Teamtrainingen en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verbroeder Teamtrainingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn geldelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden.

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verbroeder Teamtrainingen kan in overleg met Opdrachtgever alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Door Verbroeder Teamtrainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.

3.2. Verbroeder Teamtrainingen is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, middels een door beide Partijen ondertekenden Overeenkomst van opdracht, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verbroeder Teamtrainingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verbroeder Teamtrainingen anders aangeeft.

3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Verbroeder Teamtrainingen heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Verbroeder Teamtrainingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Verbroeder Teamtrainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Verbroeder Teamtrainingen worden verstrekt. Indiende voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verbroeder Teamtrainingen zijn of worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Bij verstrekken van opdrachten staat de Opdrachtgever ervoor in (voor zover van toepassing), dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van bijzondere persoonsgegevens aan Verbroeder Teamtrainingen is voldaan aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens staat de Opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

4.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verbroeder Teamtrainingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Verbroeder Teamtrainingen of door haar ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Verbroeder Teamtrainingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.9. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de Opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de Opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat het voor een Behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien Partijen overeenkomen, dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verbroeder Teamtrainingen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Verbroeder Teamtrainingen de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verbroeder Teamtrainingen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Contractduur, uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging

6.1. De Overeenkomst tussen Verbroeder Teamtrainingen en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Verbroeder Teamtrainingen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3. Tussentijdse beëindiging is in elk geval mogelijk:

  • Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Verbroeder Teamtrainingen niet nakomt.
  • Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert.
  • Indien Verbroeder Teamtrainingen op andere gronden vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen.

6.4. In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de Opdrachtgever – afgezien van zijn/haar eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – een redelijk loon verschuldigd aan Verbroeder Teamtrainingen.

 Artikel 7. Honorarium, kosten, leges en toeslagen

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Verbroeder Teamtrainingen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.4. Verbroeder Teamtrainingen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

7.5. Bovendien mag Verbroeder Teamtrainingen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Verbroeder Teamtrainingen, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Verbroeder Teamtrainingen zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Verbroeder Teamtrainingen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Verbroeder Teamtrainingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.

8.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien geen handelsrente van toepassing is, dan is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 3% per maand. Hierbij geldt dat een deel van een maand tevens als hele maand wordt gezien. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Verbroeder Teamtrainingen op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

8.4. Verbroeder Teamtrainingen heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende (handels)rente. Verbroeder Teamtrainingen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verbroeder Teamtrainingen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Verbroeder Teamtrainingen geleverde zaken en goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Verbroeder Teamtrainingen totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met haar gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Verbroeder Teamtrainingen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.

9.4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door Verbroeder Teamtrainingen geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat Verbroeder Teamtrainingen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verbroeder Teamtrainingen zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 10. Incassokosten

10.1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.

10.2. Indien Verbroeder Teamtrainingen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 Artikel 11. Onderzoek, reclames

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Verbroeder Teamtrainingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verbroeder Teamtrainingen in staat is adequaat te reageren.

11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Verbroeder Teamtrainingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Verbroeder Teamtrainingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Opzegging

12.1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Verbroeder Teamtrainingen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan haar zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

12.2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verbroeder Teamtrainingen, zal zij in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verbroeder Teamtrainingen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1. Indien Verbroeder Teamtrainingen aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek, binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 vermelde verplichting, heeft Verbroeder Teamtrainingen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Indien Verbroeder Teamtrainingen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2. Indien Verbroeder Teamtrainingen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verbroeder Teamtrainingen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. b) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verbroeder Teamtrainingen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Verbroeder Teamtrainingen toegerekend kunnen worden. c) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5. Verbroeder Teamtrainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verbroeder Teamtrainingen of haar ondergeschikten.

14.7. Verbroeder Teamtrainingen is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

14.8 Vooraf aan de Opdracht wordt er door de deelnemers een validiteitsverklaring wordt getekend. Zij bepalen altijd zelf of ze kunnen meedoen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Artikel 15. Vrijwaringen

15.1. Indien Opdrachtgever aan Verbroeder Teamtrainingen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Verbroeder Teamtrainingen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verbroeder Teamtrainingen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Verbroeder Teamtrainingen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2. Alle door Verbroeder Teamtrainingen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Verbroeder Teamtrainingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de Opdrachtgever schadeplichtig.

17.3. Verbroeder Teamtrainingen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Persoonsgegevens

18.1. Hoe Opdrachtgever omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in haar privacyverklaring.

 Artikel 19. Geschillen

19.1. Geschillen dienen als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenprocedure.

19.2. Na de procedure vermeldt onder 1 van dit artikel, is de rechter in de vestigingsplaats van Verbroeder Teamtrainingen bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Verbroeder Teamtrainingen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 Artikel 20. Toepasselijk recht

20.1. Op elke Overeenkomst tussen Verbroeder Teamtrainingen en de Opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide Partijen van toepassing zou zijn.

Artikel 21. Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

21.2. Deze voorwaarden zijn tevens terug te vinden op de website van Verbroeder Teamtrainingen – www.verbroeder.nl –.

21.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

21.4. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor Opdrachtgever bindend vanaf een maand na deponering bij de KvK dan wel binnen een maand na kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen aan de Opdrachtgever.

21.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

© 2024 verbroeder.nl, alle rechten voorbehouden